سیستم کمک آموزشی

برخی کلاسها مجهز به سیستم نمایشگر بزرگ ، دیتا پروژکتور هستند

projector

به مرکزیت واحد سبزوار