آزمایشگاه ها

مدارهای الکتریکی

الکترونیک عمومی

الکترونیک صنعتی

کنترل صنعتی

اندازه گیری

هیدرولیک و پنوماتیک

مبانی دیجیتال

ماشین های الکتریکی 1 و 2

به مرکزیت واحد سبزوار