کارگاه ها

مدار فرمان

سیم پیچی 1 و 2

ورقکاری و جوشکاری

به مرکزیت واحد سبزوار