تماس با ما

سبزوار – شهرستان جوین – نقاب – بلوار عطاملک جوین – میدان حر – دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین

کدپستی :  9647113451

تلفن و فاکس :  44220010  051

به مرکزیت واحد سبزوار