رشته ها و گرایش های تحصیلی

 

الکتروتکنیک ، برق صنعتی ، کاردانی پیوسته

کامپیوتر ، نرم افزار ، کاردانی پیوسته

به مرکزیت واحد سبزوار